Obsah

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uzavření kupní smlouvy
 3. Platební podmínky, cena zboží a slevy z ceny zboží
 4. Expedice zboží
 5. Dodací podmínky
 6. Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku
 7. Práva z vadného plnění
 8. Reklamační řád
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Závěrečná ustanovení

 

Úvodní ustanovení:

Provozovatelem internetové prezentace DayLight, která prodává zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://osvetleni-daylight.cz jako prodávající je společnost Osvětlení DayLight - Bc. Květoslava Dušková, zapsaná u Obecního živnostenského úřadu v Chrudimi, Spis. zn. CR 009800/2017, s odpovědnou osobou Bc. Květoslavou Duškovou, 

 • se sídlem na adrese: Čáslavská 195, 538 03 Heřmanův Městec,
 • IČ: 72893419,
 • DIČ: CZ7862073164

dále jako „prodávající“ nebo „provozovatel“ nebo „dodavatel“.

Podle Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen „kupující – spotřebitel“ nebo „kupující“.)

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

Kupujícím – podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „kupující – podnikatel“.)

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, přičemž změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách osvetleni-daylight.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uskutečněním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí v plném znění. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastní realizací objednávky a má tak možnost se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámit.

Bližší informace o jednotlivých krocích vedoucích k realizaci kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávky v internetovém obchodě osvetleni-daylight.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním zboží objednávku zkontrolovat a případně upravit. 

 

Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží k prodeji je prezentována na stránkách internetového obchodu www.osvetleni-daylight.cz, a to včetně podrobných informací a technické specifikace daného produktu a jeho ceny.

Prodávající prohlašuje, že na veškeré zboží nabízené na stránkách internetového obchodu bylo vydáno tzv. Prohlášení o shodě v návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších zákonů, na příslušná nařízení vlády a evropské směrnice.

Objednávky přijímáme prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.osvetleni-daylight.cz, formou emailu na adresu info@osvetleni-daylight.cz, případně osobně na adrese našeho sídla Čáslavská 195, 538 03 Heřmanův Městec, nebo telefonicky na číslech +420 605 280 935 nebo +420 777 309 102.

Pro objednání zboží vyplní kupující - spotřebitel objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Takto vytvořená objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

Po odeslání objednávky prodávající informuje zákazníka elektronicky o přijetí objednávky formou automatické odpovědi, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Po prověření možnosti dodání objednaného zboží pracovníkem internetového obchodu bude kupujícímu objednávka potvrzena, a to včetně předpokládaného dodacího termínu. Momentem potvrzení objednávky našim pracovníkem kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude kupující informován. 

  

Platební podmínky, cena zboží a slevy z ceny zboží

Prodejce si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

Ceny jsou nezbytnou součástí internetové prezentace a jsou uvedeny včetně DPH a dalších poplatků, jako jsou recyklační poplatky (dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.- podskupina č. 5 osvětlovací zařízení, svítidla) a jsou pro kupujícího - spotřebitele konečné.

Kupní cenu je možné uhradit v hotovosti (přímý nákup, dobírka při převzetí zboží), převodním příkazem na účet prodávajícího, nebo prostřednictvím on-line platební brány GoPay.

V případě platby prostřednictvím platební brány GoPay a následného vrácení zboží spotřebitelem, má prodávající nárok požadovat náhradu bankovním poplatků spojených s realizaci platby přes GoPay a následného neuskutečnění sjednaného obchodu.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je kupující při odběru zboží na fakturu povinen uhradit cenu dodaného zboží do 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované ceny za každý den prodlení.

Prodávající je oprávněn požadovat platbu předem ve výši 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je kupujícímu vystavena proforma faktura a následně při uskutečnění plnění daňový doklad - faktura.

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady zboží. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti převzetí příslušné částky zmocněnou osobou; při převodu na účet, včetně využití systému platební brány, je to den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
V případě evidovaného dluhu u kupujícího nejsou další jeho objednávky vyřizovány až do doby uhrazení dluhu. Jestliže se bude neplacení opakovat, zboží bude po uhrazení všech dlužných částek zasíláno pouze na dobírku nebo bude požadována hotovostní platba.

V případě, že se balíček vrátí zpět dodavateli např. z důvodu jeho nepřevzetí kupujícím, má dodavatel právo vyúčtovat dvojí přepravné.
Při doručování zásilek do zahraničí platí náklady spojené s přepravným vždy odběratel.

Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží, buď přímo prezentací v akční nabídce, nebo formou slevových kuponů. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a uplatnit na zboží ve výprodeji.

V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy nebo slevového kupónu, má provozovatel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu odmítnout. V takovém případě je uživatel informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

 

Expedice zboží

Zboží prodávající expeduje výhradně v pracovních dnech.

Je-li objednané zboží aktuálně skladem, je předáno k expedici bezodkladně. V případě objednávek přijatých do 12h, garantujeme expedici ještě v den objednání. U objednávek přijatých po 12h, expedici již nelze garantovat a zboží je předáno k expedici buď ještě týž den, nebo pravděpodobněji v den následující.

Zboží, které není skladem, expedujeme neprodleně po jeho naskladnění na náš sklad, zpravidla 1 – 2 týdny od objednání, ve vyjímečných případech i déle. Přesný termín expedice bude kupujícímu vždy upřesněn našim pracovníkem po prověření skutečného stavu na skladu daného výrobce.

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém přicházejí. Zásilky jsou expedovány prostřednictvím smluvních přepravců, přičemž doba doručení je zpravidla do druhého pracovního dne od podání.

Prodávající odpovídá za to, aby zboží bylo při expedici zabaleno nejlepším možným způsobem, který odpovídá charakteru zboží "křehké". Jednotlivé výrobky jsou zabaleny do kartonových obalů, uvnitř kartonu je použito polystyrénových či jiných výplní, případně bublinkové folie nebo speciálních vzduchových polštářků. Zvláště velký důraz je z naší strany kladem na skleněné komponenty zboží. Vně kartonového obalu je použita strečová folie chránící zboží před vnikem vlhkosti. Naši pracovníci dělají maximum pro to, aby Vaše zásilka dorazila až na místo určení opravdu v pořádku.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku v českém jazyce a daňový doklad - fakturu. Dodavatel dodá spolu se zbožím vždy jeden výtisk faktury - daňového dokladu.

 

Dodací podmínky

Objednané zboží je možno vyzvednout osobně na adrese sídla firmy Chrudimská 65, Seč, nebo využít doručovacích služeb smluvních přepravců. Způsob přepravy volí kupující při realizaci objednávky na stránkách internetového obchodu a je považován za jeho preferovaný! Prodávající - dodavatel si vyhrazuje právo na změnu způsobu přepravy zboží ke kupujícímu v závislosti na charakteru, množství kusů, velikosti a obsahu zásilky.

K ceně zboží účtujeme paušální poplatek zahrnující přepravné a balné. Bližší informace o možnostech doručení zboží na dodací adresu zákazník získá v průběhu on-line objednávky, stejně tak je kupující informován v sekci Doprava a platba.

Zboží je ve všech případech přepravy pojištěno pro případ ztráty či poškození. V momentě převzetí zboží smluvním přepravcem u prodávajícího se stává smluvní přepravce plně zodpovědným za přepravované zboží, dodávka se řídí jeho obchodními podmínkami, a to až do okamžiku doručení zásilky na místo určení.

Při převzetí zboží spotřebitelem od smluvního přepravce doporučujeme zboží důkladně zkontrolovat, ideálně ihned při jeho převzetí od řidiče. Zákazník má vždy právo si zboží rozbalit a zkontrolovat, toto právo nemůže být příjemci zásilky upřeno. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují tomu, že by mohlo být zboží poškozeno, doporučujeme zásilku od přepravce buď nepřebírat, nebo přebrat s výhradou (sepsat zápis o poškození zásilky přímo s doručovatelem).

Doporučujeme vždy zásilku zkontrolovat, a to bezprostředně při převzetí. Je-li poškození zjištěno později, je možné reklamaci i přesto uplatnit, avšak nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží! Reklamace uplatněné v pozdějším termínu jsou sporné a nemusí být uznány.

 

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku

 

Odstoupení ze strany kupujícího - spotřebitele

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (při nákupu v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě kupující-spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat nejlépe elektronicky na emailovou adresu prodávajícího info@osvetleni-daylight.cz.

V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo byl původní obal poškozen nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli kupní cenu poníženou o tuto škodu, její hodnotu stanoví prodávající. Nárok na úhradu škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo vyrobeno "na míru" pro jeho potřeby.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Kupující - spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění předá nebo doručí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.
Adresa pro doručení zásilek je:

Osvětlení DayLight
Chrudimská 65
538 07 Seč 

V případě doručení prostřednictvím přepravní společnosti musí být zboží zabaleno odpovídajícím způsobem tak, aby nemohlo v průběhu přepravy dojít k jeho poškození.
Při balení zboží nezapomeňte, že svítidla mají charakter "křehké"! Za způsob zabalení zodpovídá podavatel zásilky, který zodpovídá i za případná poškození způsobená nedostatečných zabalením zboží. 

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupní cena bude spotřebiteli poukázána na bankovní účet, který spotřebitel určí pro tento účel. 

V případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží zpět k prodávajícímu kupující – spotřebitel. Stejně tak je tomu i v případě, jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

  

Odstoupení ze strany prodávajícího

Prodávající je specialistou na trhu s daným sortimentem a dbá na dobrou orientaci v této oblasti trhu. I přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, zejména v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu,
 • v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druh zboží obvyklá), a jiné zjevné chyby v psaní,
 • do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím.

V případě, že některá z těchto situací nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody na dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet v nejkratším možném termínu, a to do 14 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího - spotřebitele e-mailem na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit spotřebiteli plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), jedná-li se o kupujícího – spotřebitele.

V případě kupujícího - podnikatele, je poskytována záruční doba dle obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb.), a ve znění pozdějších novel a je stanovena na 6 měsíců ode dne doručení zboží kupujícímu - podnikateli.

Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od jeho převzetí, případně může být tato doba prodloužena, přičemž prodávající určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí kupujícím, případně v okamžiku jeho expedice prostřednictvím přepravní služby, nejeví vady, zejména pak že:

 • zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo z vadného plnění se nevztahuje na světelné zdroje (vyměnitelné), které jsou dodávány jako součást zařízení. V těchto případech se jedná o tzv. testovací světelné zdroje, které jsou přikládány ke zboží již samotným výrobcem  za účelem odzkoušení funkčnosti zařízení a jejich kvalita není garantována. Dále se toto právo nevztahuje na halogenové světelné zdroje, jejichž životnost je zpravidla kratší než stanovená zákonná lhůta 24 měsíců.

 

Reklamační řád

Jestliže se objeví vada výrobku ve stanovené zákonné lhůtě, kontaktujte nás! Rádi Vám poskytneme bližší informace jak při řešení reklamace postupovat.
Doručit vadné zboží zpět na naši adresu není vždy nutné, nejprve se s námi domluvte na postupu při řešení reklamace. Berte na vědomí, že sortiment osvětlení charakter "křehké" a přílišné cestování mu rozhodně nesvědčí, v průběhu přepravy je vysoké riziko dalšího poškození zboží.
Ve většině
případů jsme schopni reklamační řízení vyřešit za pomoci prostředků komunikace na dálku, např. emailovou komunikací s poskytnutím fotodokumentace.

Pouze ve výjimečných případech, kdy není možné vyřešit reklamaci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je vyžadováno doručení zboží zpět na naši adresu. Pokud k tomuto budete vyzvání, zabalte zboží spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím jeho nabytí v našem obchodě a uveďte popis vady a požadovaný způsob řešení reklamace.
V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Zboží musí být na naši adresu doručeno v odpovídajícím stavu.
V případě doručení prostřednictvím přepravní služby musí být zboží zabaleno odpovídajícím způsobem tak, aby nemohlo v průběhu přepravy dojít k jeho dalšímu poškození. Při balení zboží nezapomeňte, že svítidla odpovídají charakteru zboží "křehké"! Za způsob zabalení zodpovídá podavatel zásilky, za poškození způsobená nedostatečných zabalením zboží neneseme žádnou zodpovědnost. Vnikne-li v průběhu přepravy další poškození nad rámec reklamovaných vad, které má např. vliv na základní funkci zboží, má prodejce právo reklamaci zamítnout.
Upozorňujeme, že zboží doručené na naši adresu bez předchozí domluvy nebo na dobírku nejsme povinni přijmout!

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

 

Reklamaci může kupující uplatnit, zejména splňuje-li tyto základní podmínky:

 • vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada,
 • vadou se rozumí taková změna zboží, která znemožňuje jeho další použití,
 • za vadu nelze považovat změnu zboží, která byla způsobena neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k použití, mechanickým poškozením, opotřebením,
 • prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případě zjevné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží.

 

Za odstranitelnou vadu se považuje:

 • vada, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží,
 • kupující má právo na její odstranění, a to bezplatně, včas a řádně,
 • není-li provedení opravy, vzhledem k povaze a charakteru vady, možné, má kupující právo požadovat výměnu zboží
 • na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy má kupující, v případě odstranitelné vady, právo tehdy, nebyla-li reklamace vyřízena do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění nebo při výskytu většího počtu odstranitelných vad, nejméně tří stejných vad, pro které není možné zboží řádně užívat.

 

Za neodstranitelnou vadu se považuje:

 • vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a žádoucí vzhledem k povaze a charakteru zboží,
 • v případě neodstranitelné vady, která brání v řádném užívání zboží, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové, bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud zákazník uplatní některá z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na výměnu zboží, odstranění vady, slevu apod., nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila, bez zbytečného odkladu.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání, vydržet.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti  kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává spotřebitel záruku novou v délce 24 měsíců. Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, pohlaví, číslo účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem.
Zároveň kupující souhlasí s předáním svých osobních údajů z titulu plnění smlouvy třetím stranám, jimiž se rozumí především přepravní společnosti za účelem zajištění dodávky objednaného zboží na místo určení.

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat emailem, nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.
Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po jejím potvrzení prodávajícím jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi kupujícím a provozovatelem zákonem.

Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou obchodních podmínek dotčena. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14. 10. 2014,
poslední revize provedena dne 19. 5. 2023.
 


Naše nové produkty

Nové
produkty

Prohlédněte si nová svítidla v naší nabídce.

Prohlédnout
naše reference

Naše
reference

Nechte se inspirovat naší prací.

Prohlédnout
Návrhy osvětlení ZDARMA

Návrhy
osvětlení

Připravíme pro Vás návrh osvětlení zdarma.

Prohlédnout